Bunntømte overflatecontainere for hytter og husholdninger i Grenlandsregionen

Country: Norway
Language: NO
Number: 7046382
Publication date: 13-01-2018
Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Tags: reservoirs, tanks and containers

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
RENOVASJON I GRENLAND IKS 913 482 778 Postboks 3046 Skien 3707 NO Kontaktperson: Anne Berit Steinseth Telefon: +47 41541504 E-post: anne.berit.steinseth@rig.no NUTS-kode:  NO034 -  Telemark Fylke: Telemark Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://rig.no/ Nettsted Kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/75623
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159263Tilleggsinformasjon finnes på en annen adresse:  Mepex Consult AS 968975250 Torvveien 5 Asker 1383 NO Kontaktperson: Sølvi Rønnekleiv Haugedal Telefon: +47 99047556 E-post: solvi@mepex.no NUTS-kode:  NO012 -  Akershus Fylke: Akershus, Kommune: Asker Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://rig.no/
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.4) Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon I.5) Hovedaktivitet
Miljøvern Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Bunntømte overflatecontainere for hytter og husholdninger i Grenlandsregionen Referansenummer:  29103/17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700  -  Avfallscontainere
II.1.3) Type kontrakt
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse
Anskaffelsen omfatter innkjøp av komplette bunntømte overflatecontainere for oppsamling av husholdningsavfall fra hytter og husholdninger i Grenlandsregionen samt utkast til serviceavtale.
Oppdraget er delt inn i to delkontrakter, og oppdragsgiver tar sikte på å inngå kontrakt med én leverandør for hver av de to delkontraktene. De to delkontraktene evalueres hver for seg.

II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 24000000.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: jaTilbud kan gis på  alle delkontrakter Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  2 II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Delkontrakt 1: bunntømte overflatecontainere til samlepunkter for avfall Delkontrakt nr.:  1
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
44613700  -  Avfallscontainere
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark Fylke: Telemark
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Omfanget av bunntømte overflatecontainere til samlepunkter for avfall er estimert til 190 stk. Ved samlepunktene skal avfallstypene Restavfall, Papir/papp/kartong og glass- og metallemballasje kunne leveres i separate containere. Samlepunktene benyttes av hytter og husholdninger organisert i flerhusstandsløsninger.
De tilbudte containerne skal ha nyttevolum som angitt i Tabell 1.
Volum (l) Godkjent volumintervall (l)
1500 (1300 – 1700)
2000 (1800-2600)
3000 (2700-3600)
4000 (3700-4400)
Tabell 1: Angivelse av containervolum som skal leveres i delkontrakt 1.
De tilbudte containerne skal leveres i to kategorier med følgende betingelser for høyde opp til innkastene:
1. Tillatt høyde opp til innkast større enn 1,2 m for bruk til hytterenovasjon
2. Maksimal tillatt høyde opp til innkast på 1,2 m for bruk til flerhusstansløsninger
Dersom de tilbudte containerne som hovedløsning oppfyller kravet i pkt. 2 over kan disse tilbys i begge kategoriene.
Containere hvor innkastene i originalløsningen tilsvarer kravet i kategori 1, kan modifiseres og tilbys under kategori 2, dersom modifiseringen gir en tilpasset løsning i samsvar med kravet.
Containerne til restavfall og papir/papp/kartong skal kunne leveres med komplett utstyr og system for elektronisk adgangskontroll.
Alle containere skal kunne leveres med komplett utstyr og system for nivåstyrt tømming.
Innkjøpene vil være fordelt over hele kontraktsperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 5500000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Forlengelse i 1 + 1 år
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Som opsjon skal Kinshofer Mushroom tømmesystem tilbys som alternativ til en-krok system.
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Delkontrakt 2: mindre bunnrømte løsninger ~1000 l Delkontrakt nr.:  2
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
44613700  -  Avfallscontainere
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark Fylke: Telemark
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Estimert omfang av mindre bunntømte løsninger på ~1000 l er 950 stk. Estimatet er usikkert, jf. konkurransegrunnlaget. Containerne skal benyttes til glass- og metallemballasje, og skal plasseres ut som flerhusstandsløsninger som et supplement til den eksisterende avfallsløsningen for de øvrige avfallstypene.
Innkastlukene på containerne skal kunne oppfylle følgende høydekrav:
a. Innkastlukene har en maksimal innkasthøyde på 1,2 m
b. Hvis original innkasthøyde er større enn 1,2 m må løsningen tilpasses med ekstra innkast hvor innkasthøyden er lavere enn 1,2 m. Volumreduksjon som følger av tilpasningen angis. Det vil kun i få tilfeller være aktuelt å bestille beholder uten tilpasningen.
Hovedandelen av leveransen vil ha oppstart i 2019 etter nærmere angivelse fra oppdragsgiver. Det vil kun være aktuelt med bestilling av få enkelte containere før dette.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 18500000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Forlengelse i 1 + 1 år
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Som opsjon skal Kinshofer Mushroom tømmesystem tilbys som alternativ til en-krok system.
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.1) Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag

III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag III.2) Kontraktsvilkår
III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten
Se konkurransegrunnlag
Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med én leverandør
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  20.02.2018 Lokal tid:  14:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til:  15.06.2018
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato:  20.02.2018 Lokal tid:  14:15 Sted:  Mepex Consult AS
Torvveien 5
1383 Asker
Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Nedre Telemark tingrett Postboks 2624 Skien 3702 NO Telefon: +47 32211600 E-post: nedre.telemart.tingrett@domstol.no Internettadresse: (URL) https://www.domstol.no/nedre-telemark

VI.4.2) Tvisteløsningsorgan
KOFA Postboks 511 Sentrum Bergen 5805 NO Telefon: +47 55193000 E-post: post@kofa.no Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
11.01.2018

Other tenders from Norway за for this period

Data analysis services Source: TED

Portable computers Source: TED

Health and social work services Source: TED

Guidance and counselling services Source: TED

Guidance and counselling services Source: TED